Kanun No. : 4634

Kabul Tarihi : 04.04.2001

B?R?NC? B?LüM

Ama? ve Tan?mlar

Ama?

MADDE 1. ?C Bu Kanunun amac?, yurt i?i talebin yurt i?i üretimle kar??lanmas?na ve gerekti?inde ihracata y?nelik olarak Türkiye??de ?eker rejimini, ?eker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatland?rma, pazarlama ?art ve y?ntemlerini düzenlemektir.

Tan?mlar

MADDE 2. ?C Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) Bakanl?k : Sanayi ve Ticaret Bakanl???n?,

b) Müste?arl?k : D?? Ticaret Müste?arl???n?,

c) Kurum : ?eker Kurumunu,

d) Kurul : ?eker Kurulunu,

e) ?eker: Beyaz ?eker (standart, rafine küp ve kristal ?eker), yar? beyaz ?eker, rafine ?eker, ham ?eker ve kahverengi ?eker olarak s?n?fland?r?lan, pancar veya kam??tan üretilen kristallendirilmi? sakaroz ile ni?asta k?kenli izoglukoz, likid ya da kurutulmu? halde glukoz ?urubu, sakaroz veya invert ?eker veya her ikisinin kar???m?n?n suda ??zünmesinden meydana gelen ?eker ??zeltisi ve invert ?eker ?urubu ile inülin ?urubunu,

f) Pazarlama y?l?: 1 Eylül ile 31 A?ustos tarihleri aras?ndaki d?nemi,

g) A kotas? : Yurt i?i talebe g?re üretilen ve pazarlama y?l? i?inde i? pazara verilebilen ?eker miktar?n?,

h) B kotas? : A kotas?n?n belli bir oran?na tekabül eden ve güvenlik pay? i?in bulundurulmak üzere üretilen ?eker miktar?n?,

?) C ?ekeri : A ve B kotalar? d???nda üretilen ve yurt i?inde pazarlanamayan ?eker ile i?lenmek üzere ihra? kayd?yla temin edilen ham ve beyaz ?ekeri,

j) ?eker fabrikas? : ?ekeri girdi olarak kullanan i?letmeler hari? olmak üzere (e) bendinde tan?mlanan ürünler ile ham ?ekeri i?leyerek ?eker üreten i?letmeyi,

k) ?irket: Bir veya birden fazla say?da ?eker fabrikas?n? bünyesinde bulunduran ve/veya i?leten tüzel ki?ili?i,

l) Hammadde: ?eker üretiminde kullan?lan ana girdiyi,

m) ??lenmi? ürün: ??leme suretiyle tekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,

n) ?malat??-ihracat??: ??lenmi? ürünü üreten ve ihra? eden firmay?,

o) Depolama primi: ?ekerin üreticiden tüketiciye istikrarl? bir fiyat ile düzenli olarak ula?mas?n? sa?lamak üzere depolama masraflar?n? kar??lamak i?in yap?lacak ?demeleri,

p) Depolama kesintisi: ?ekerin üreticiden tüketiciye istikrarl? bir fiyat ile düzenli olarak ula?mas?n? sa?lamak üzere sat?? zamanlar?ndan kaynaklanan tüm masraflar? dengelemek amac?yla ?eker sat?? miktarlar? üzerinden yap?lacak kesintileri, ?fade eder.

?K?NC? B?LüM

Kota ve Fiyat Tespiti ile ?eker Ticareti

Kotalar ve kotalar?n tespiti

MADDE 3. ?C ?eker üretimi ve arz?nda istikrar? sa?lamak amac?yla pazarlanacak ?eker miktar?, sakaroz k?kenli ve di?er ?ekerler i?in ayr? ayr? olmak üzere ?eker türlerine g?re, gerekti?inde d?nemsel olarak kotalar ile belirlenir. Ni?asta k?kenli ?ekerler i?in belirlenecek toplam A kotas?, ülke toplam A kotas?n?n % 10??unu ge?emez. Bakanlar Kurulu bu oran?, Kurumun g?rü?ünü alarak % 50??sine kadar art?rmaya, % 50??sine kadar eksiltmeye yetkilidir.

Sakaroz k?kenli ?ekerler d???ndaki depolanabilir nitelikte olmayan di?er ?ekerler i?in B kotas? belirlenmez.

?irketlerin A ve B kotalar? her y?l en ge? 30 Haziran tarihine kadar, yurt i?i ?eker talebi, fabrikalar?n i?leme ve ?eker üretim kapasiteleri g?z ?nünde bulundurularak Kurul taraf?ndan müteakip be?er y?ll?k d?nemler i?in tespit edilir.

Kotalar, fabrikalar?n üretim süreleri ile son ü? y?ll?k ortalama fiili günlük i?leme kapasiteleri ve/veya üretim miktarlar? ve rand?manlar? esas al?nmak suretiyle hesaplan?r. ?lk kez üretime ge?ecek ve ü? ya??n alt?ndaki ?eker fabrikalar? ile bu Kanunun yürürlü?e girmesinden ?nce kapasite art?r?m izni alm?? olan fabrikalar i?in kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas al?n?r.

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikalar?n kapasitelerini art?rabilmeleri i?in kota temin etmeleri zorunludur. ?irketlere yeni kota tahsisine Kurul yetkilidir.

Kota iptal ve transferleri

MADDE 4. ?C ?irketler hakl? bir sebebe dayanmadan iki y?l üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan % 90???n alt?nda arz sa?lad?klar? takdirde, kota ile arz aras?ndaki fark kadar kota haklar?n? Kurulca belirlenecek süre i?in kaybederler. ?irketler bu süre i?inde kaybettikleri kota hakk?na kar??l?k yeni kota sa?layamazlar.

?irketlere tahsis edilen kotalar, Kurul taraf?ndan belirlenecek süre i?inde kullan?lmad??? takdirde iptal edilir.

Zorunlu hallerde pazarlama y?l? i?inde kotalar aras? ?eker transferi yap?l?r. A kotas?n?n bir k?sm? pazarlanamad??? takdirde, pazarlanamayan miktar gelecek y?l?n A kotas?na aktar?l?r ve bir sonraki y?l?n A kotas? aktar?lan miktar kadar dü?ürülür veya cari pazarlama y?l? i?inde, ?irketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunmas? halinde pazarlanamayan A kotas?n?n tamam? veya bir k?sm?, ayn? pazarlama y?l? i?inde ihra? edilmek kayd?yla C ?ekerine aktar?labilir.

?irketler yapacaklar? kapasite de?i?ikliklerine g?re ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda Kurul karar? ile bünyelerindeki fabrikalar aras?nda kota aktar?m? yapabilirler.

Kotalar?n tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisine ili?kin hususlar ve uygulamaya ili?kin denetimler Bakanl?k taraf?ndan, Müste?arl???n g?rü?ü al?narak ??kar?lacak y?netmelik ile düzenlenir.

Hammadde ve ?eker fiyatlar?

MADDE 5. ?C ?eker pancar? fiyatlar? her y?l, ?eker fabrikas? i?leten ger?ek ve tüzel ki?iler ile üreticiler ve/veya temsilcileri aras?nda var?lan mutabakata g?re belirlenir. Buna ili?kin usul ve esaslar, Bakanl?k taraf?ndan ??kar?lacak y?netmelikle düzenlenir.

?eker üretiminde kullan?lan di?er hammaddeler ise ?irketler taraf?ndan üreticiler ve/veya piyasadan temin edilir.

?eker sat?? fiyatlar?, ?eker fabrikas? i?leten ger?ek ve tüzel ki?iler taraf?ndan serbest?e belirlenir.

?eker ihracat ve ithalat?

MADDE 6. ?C Dünya borsa fiyatlar?, i? fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve di?er ilgili hususlar dikkate al?narak ?eker ticaretinde yap?lmas? istenen düzenlemeler konusunda Kurul, Müste?arl??a g?rü? bildirir.

?malat??-ihracat??lar?n dahilde i?leme rejimi ve/veya benzer uygulamalar ?er?evesinde hammadde veya yard?mc? madde olarak kulland?klar? yabanc? men?eli ?eker, C ?ekeri kapsam?nda olup, do?rudan veya i?lenmi? ürün olarak yurt i?inde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal edilecek ?eker i?in Kurul, Müste?arl??a g?rü? bildirir.

ü?üNCü B?LüM

Te?kilat

?eker Kurumu

MADDE 7. ?C Bu Kanun ve ilgili di?er mevzuat?n uygulanmas?n? sa?lamak, uygulamay? denetlemek ve sonu?land?rmak, Kanunda verilen yetkiler ?er?evesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen di?er g?revleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel ki?ili?ine sahip ?eker Kurumu kurulmu?tur. Kurumun merkezi Ankara??dad?r. Kurumun organlar?, ?eker Kurulu ve hizmet birimlerinden olu?ur. Kurum, ?eker Kurulu taraf?ndan y?netilir.

Kurumun ili?kili oldu?u Bakanl?k, Sanayi ve Ticaret Bakanl???d?r.

?eker Kurulu

MADDE 8. ?C Kurul, Kurumun karar organ? niteli?inde olup, bu Kanun kapsam?ndaki konularda her türlü kararlar? almak ve uygulamak üzere, biri Ba?kan ve biri Ba?kan vekili olarak toplam yedi üyeden olu?ur.

Kurul Ba?kan?, Kurumun da Ba?kan?d?r. Kurumu, idare ve yarg? mercilerinde ve ü?üncü ki?ilere kar?? Ba?kan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun i?leri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi g?revini de kapsar. Ba?kan vekili, Ba?kan?n yoklu?unda Ba?kan?n tüm g?revlerini ve yetkilerini üstlenir.

Bakanlar Kurulu; Bakanl?k, Tar?m ve K?y i?leri Bakanl??? ile Müste?arl???n ba?l? oldu?u Bakanl?k, sakaroz k?kenli ?eker üreten ve sermayesi kamuya ait olan ?irket ile pancar kooperatiflerinin olu?turdu?u üst birli?in g?sterece?i iki?er aday, sakaroz ve ni?asta k?kenli ?eker üreten ?irketlerin her grubundan Türkiye??deki fabrikalar?ndan nominal üretim kapasitesinin son ü? y?l ortalama üretimi en fazla olan iki ?irketin ayr? ayr? ?nerecekleri iki?er aday aras?ndan birer üye olmak üzere bir Ba?kan ve alt? üye se?er ve atar. Ba?kan vekilini, Kurul üyeleri kendi aralar?ndan se?er.

Kurul Ba?kan ve üyelerine Yüksek Planlama Kurulunca kamu iktisadi te?ebbüsleri y?netim kurulu ba?kan ve üyeleri i?in belirlenen ücret ?denir.

Kurul üyeli?i g?revi; 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu ile 399 say?l? Kamu ?ktisadi Te?ebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 say?l? Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz? Maddelerinin Yürürlükten Kald?r?lmas?na Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen ba?ka i? ve hizmet yasa??n?n kapsam? d???ndad?r.

Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, i?letme, uluslararas? ili?kiler, kamu y?netimi veya maliye dallar?nda yurt i?i ya da yurt d???nda en az d?rt y?ll?k yüksek ??renim g?rmü? (pancar kooperatiflerinin olu?turdu?u üst birli?i temsil eden üye i?in bu ?art aranmaz), mesleki a??dan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya ?zel sekt?rde en az on y?l ?al??m?? ki?iler aras?ndan se?ilir. üyelerde ayr?ca, 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 48 inci maddesinin (A) f?kras?n?n 1, 4, 5, 6 ve 7 numaral? bentlerinde belirtilen ?artlar aran?r.

Kurul üyelerinin g?rev süresi be? y?ld?r. Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kurulu?lardaki g?revlerinden ayr?lmalar? halinde üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya di?er herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu taraf?ndan en ge? bir ay i?inde yeni bir üye se?ilir ve bu maddede belirtilen usule g?re atamalar? yap?l?r. Bu ?ekilde atananlar, yerine atand?klar? üyelerin sürelerini tamamlar.

Kurul, Ba?kan?n daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam say?s?n?n salt ?o?unlu?u ile toplan?r. Kurul, Ba?kan?n daveti veya en az ü? üyenin yaz?l? iste?i ve üye tam say?s?n?n salt ?o?unlu?u ile ola?anüstü toplant? yapabilir. Toplant?y? Kurul Ba?kan? veya yoklu?unda Ba?kan vekili y?netir. Her bir toplant?n?n gündemi toplant?dan ?nce Ba?kan ya da yoklu?unda Ba?kanvekili taraf?ndan haz?rlanarak Kurul üyelerine bildirilir.

Kurul Ba?kan ve üyelerinin toplant?lara kat?lmalar? esast?r. Kurul üyelerinden mazereti olanlar?n toplant?dan ?nce mazeretlerini Kurul Ba?kan?na bildirmeleri gerekir. Arka arkaya d?rt toplant?ya veya bir y?l i?inde toplam on toplant?ya mazeretsiz olarak kat?lmayan üyeler istifa etmi? say?l?rlar. Yerlerine bu maddede belirtilen usullere g?re yeni üye atan?r.

Kurul, kararlar?n? üye tam say?s?n?n salt ?o?unlu?unun ayn? y?ndeki oyu ile al?r. Kurul üyeleri ?ekimser oy kullanamazlar.

Toplant? kararlar? ilgililere Kurum taraf?ndan duyurulur.

Kurulun g?rev ve yetkileri ile denetimi

MADDE 9. ?C Kurulun g?rev ve yetkileri ?unlard?r:

a) A ve B kotalar?n?n tespiti, iptal ve transferleri hakk?nda kararlar al?r ve uygular.

b) Kurum harcamalar? ve i?lemleri, depolama primi, ara?t?rma geli?tirme faaliyetleri ile benzeri idar? giderler i?in kullan?lmak üzere, faaliyetteki ?irketlerin cari pazarlama y?l?na ait, yeni kurulan ?irketlerin ise ilk pazarlama y?l?na ait A kotalar? kar??l??? ?eker miktar?n?n ilgili pazarlama y?l? ba??ndaki fabrika sat?? fiyat? üzerinden hesaplanacak tutar?n?n binde be?ini a?mamak üzere kat?l?m paylar?n? belirler, bu konuda karar al?r ve uygular. Her bir pazarlama y?l? i?in Kurulca hesaplanarak Eylül ay?n?n ilk haftas?nda ?irketlere bildirilecek olan katk? pay? tutar?n?n onikide biri Eylül ay?ndan ba?lamak ve takip eden takvim y?l?n?n A?ustos ay?nda tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden yedi i? günü i?inde Kurum ?zel hesab?na aktar?l?r. Kat?l?m paylar?n? yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) ?eker i?in depolama kesintisinin yap?l?p yap?lmamas?, prim ?denip ?denmemesi hususunda karar al?r ve uygular. Yurt i?i üretim ve pazar i?leyi?lerinde bu Kanunun ama?lar?na uygun olarak düzenleme yapmaya, depolama kesintisini almaya, depolama prim miktarlar?n? tayin, sarf ve mahsuba ili?kin kararlar al?r.

d) ?? fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak ?eker ticaretinde yap?lmas? istenen düzenlemeler konusundaki g?rü?lerini Müste?arl??a bildirir.

e) Bu Kanunda ?ng?rülen idar? para cezalar?n? uygular.

f) Sekt?rle ilgili ara?t?rma-geli?tirme faaliyetlerini y?nlendirerek organizasyon sa?lar ve gerekli oldu?u hallerde kaynak tahsis eder.

g) Bu Kanunun kendisine verdi?i g?revleri yerine getirirken, gerekli g?rdü?ü her türlü bilgiyi; kamu kurum ve kurulu?lar? ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan ger?ek ve tüzel ki?ilerle, bunlar?n her türlü birliklerinden isteyebilir. Kurul taraf?ndan istenen bilgiler tam ve do?ru olarak, talep edilen süre dahilinde ilgili kurum ve kurulu?lar taraf?ndan Kurula verilir.

h) ?irket ve bünyesindeki fabrikalarda, g?revleri ile ilgili konularda ara?t?rma ve denetimde bulunabilir. Bu ama?la gerekti?inde ilgili kurum, kurulu? ve ki?ilerden yararlanabilir.

?) Bu Kanunun ama?lar?na uygun olarak sekt?rle ilgili di?er hususlarda kararlar al?r ve uygular.

j) Yurt i?inde ve d???nda konusu ile ilgili kurulu?larla i?birli?i yapabilir, gerekti?inde bu kurulu?lara üye olabilir.

Kurul üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve di?er mevcutlar?na kar?? i?ledikleri su?lar ile bilan?o, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde i?ledikleri su?lardan dolay? memur say?l?rlar ve haklar?nda 765 say?l? Türk Ceza Kanununun ?kinci Kitab?n?n ü? ve Alt?nc? Bablar?ndaki hükümler uygulan?r.

Kurul üyelerinin, g?revlerini yapt?klar? s?rada ??rendikleri gizli bilgileri a??klamalar? halinde, haklar?nda 765 say?l? Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulan?r ve Kuruldaki g?revlerine son verilir. Bu ki?iler Kurul üyeli?ine tekrar se?ilemezler.

Kurul, ticar? s?rlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticar? a??dan hassas olan her türlü bilginin a??klanmas?n? engelleyecek usul ve esaslar? belirlemek ve uygulamakla g?revlidir.

Kuruma ait gelirler, Türkiye??de yerle?ik bankalarda a??lacak hesaplarda toplan?r. Bu hesaplardan Kurul, bu Kanunun ama?lar?na uygun olarak harcama yapmaya yetkilidir.

Kurumun denetimi Ba?bakanl?k Yüksek Denetleme Kurulu taraf?ndan yap?l?r.

Hizmet birimleri

MADDE 10. ?C Kurum hizmetlerinin gerektirdi?i g?revler, hizmet birimleri taraf?ndan yürütülür. Bu Kanuna ekli cetvelde yer alan personel, 1475 say?l? ?? Kanunu hükümlerine g?re istihdam edilir. S?z konusu ekli cetvelde yer alan kadrolarda toplam say? a??lmamak üzere unvan ve statü de?i?ikli?i yapmaya, s?z konusu say?n?n alt?nda personel istihdam etmeye Kurul yetkilidir.

D?RDüNCü B?LüM

Ceza Hükümleri

?dar? para cezalar?

MADDE 11. ?C B kotas? ?ekeri bulundurmayan veya Kurul karar? d???nda satan ya da bedelsiz devreden ger?ek ve tüzel ki?iler hakk?nda, bulundurmad??? veya elinden ??kard??? ?eker miktar?n?n, tespitin yap?ld??? tarihteki fabrika sat?? fiyat? üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idar? para cezas? verilir.

C ?ekerini Kurul karar? d???nda i? piyasada satan veya bedelsiz devredenler hakk?nda birinci f?krada ?ng?rülen cezalar uygulan?r.

Kurulun bilgi ve karar? d???nda ?irketlerin, fabrikalar? aras?nda kota aktar?m? yapmalar? halinde her biri i?in ayr? ayr? olmak üzere, aktard?klar? ?eker miktar?n?n, tespitin yap?ld??? tarihteki fabrika sat?? fiyat? üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idar? para cezas? verilir.

Bu Kanun hükümlerine ayk?r? olarak, ?irketlerin birbirleri aras?nda kota aktar?m? yapmalar? halinde her biri i?in ayr? ayr? olmak üzere, aktard?klar? kota kar??l??? ?eker miktar?n?n, tespitin yap?ld??? tarihteki fabrika sat?? fiyat? üzerinden hesaplanacak tutar kadar Kurulca idar? para cezas? verilir.

Bu Kanunun ama?lar?na ayk?r? olarak, ?irketler taraf?ndan A ve B kotas? d???nda temin edildi?i tespit edilen ?ekerin do?rudan veya dolayl? olarak i? piyasada sat?lmas? veya devredilmesi halinde bu fiili i?leyenler hakk?nda bu maddenin birinci f?kras?nda ?ng?rülen cezalar uygulan?r.

Kurul taraf?ndan bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanl??, eksik veya yan?lt?c? olarak verildi?inin saptanmas? veya hi? bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkan?n?n verilmemesi hallerinde, bu fiili i?leyen ?irketler yedi gün i?inde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkan?n?n sa?lanmas? i?in ihtar edilir. Bu süre zarf?nda bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkan?n?n sa?lanmamas? halinde, ?irketlerin Kurulca cari pazarlama y?l? i?in tahsis edilen A kotas? miktar?n?n cari pazarlama y?l? ba??ndaki fabrika sat?? fiyat? üzerinden hesaplanacak tutar?n?n % 3??üne kadar idar? para cezas? verilir.

?dar? para cezalar?n?n verilmesini gerektiren fiillerin tekrar? halinde verilecek para cezas?, ?nceki ceza tutar?n?n iki kat? olarak uygulan?r.

Tahsil edilen idar? para cezalar?n?n % 10??u Kurum ?zel hesab?na aktar?l?r, kalan miktar büt?eye gelir yaz?lmak üzere Hazine hesaplar?na intikal ettirilir.

?dar? para cezalar? 7201 say?l? Tebligat Kanunu hükümlerine g?re tebli? edilir.

?dar? para cezalar?na kar?? tebli? tarihinden itibaren otuz gün i?erisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Yap?lacak itirazlar? idar? para cezalar?n?n yerine getirilmesini durdurmaz.

Kesinle?en idar? para cezalar?n?n tahsilinde 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümleri uygulan?r.

BE??NC? B?LüM

?e?itli ve Son Hükümler

Y?netmelikler

MADDE 12. ?C Kurumun y?netim ve temsili, Kurulun ?al??ma usul ve esaslar? ile hizmet birimlerinin ?al??ma usul ve esaslar?, depolama kesinti ve primi ile ilgili düzenlemeler ve di?er hususlar, bu Kanunun yay?m? tarihinden itibaren d?rt ay i?inde Bakanl?k taraf?ndan ??kar?lacak y?netmeliklerle belirlenir.

Yürürlükten kald?r?lan mevzuat

MADDE 13. ?C 22.6.1956 tarihli ve 6747 say?l? ?eker Kanunu ile 10.9.1960 tarihli ve 79 say?l? Mill? Korunma Su?lar?n?n Aff?na, Mill? Korunma Te?kilat, Sermaye ve Fon Hesaplar?n?n Tasfiyesine ve Baz? Hükümler ?hdas?na Dair Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kald?r?lm??t?r.

GE??C? MADDE 1. ?C 6747 say?l? ?eker Kanununa uygun olarak yurt i?inde ?eker fabrikas? kurup i?letmek üzere Bakanlar Kurulundan izin alan, ancak henüz üretime ge?meyen ger?ek ve tüzel ki?ilerin kota hakk? sakl?d?r. Bu hak, Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren be? y?l süre ile ge?erlidir. Bu süre i?inde kota, hak sahibince ba?kas?na devredilemez.

GE??C? MADDE 2. ?C Kanunun yürürlü?e girmesinden sonra, Kurul hammadde ekim d?nemini dikkate alarak ilk pazarlama y?l?n? belirler. ?lk kota tespiti, bu pazarlama y?l? baz al?narak yap?l?r.

GE??C? MADDE 3. ?C ?lgili kurulu?lar, kurul üye adaylar?n? bu Kanunun yürürlü?e girmesini izleyen bir ay i?erisinde Bakanl??a bildirirler. Bu süreyi takip eden bir ay i?erisinde Kurul Ba?kan ve üyeleri atan?r.

GE??C? MADDE 4. ?C Kurul ve hizmet birimlerinin olu?umu tamamlan?ncaya kadar bu Kanunda belirtilen i? ve i?lemler ile gerekli harcamalar Türkiye ?eker Fabrikalar? A.?. Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yerine getirilir.

GE??C? MADDE 5. ?C Kurulca belirlenecek ilk pazarlama y?l? ba??nda stokunda ?eker bulunduran ?irketlerin talep etmeleri halinde ?eker stoklar?n?n tamam? veya bir k?sm? Kurul karar? ile C ?ekeri kapsam?na al?n?r.

GE??C? MADDE 6. ?C ?eker Kurulu üyelerinin se?ilip atanmas? ile ilgili 8 inci maddedeki sakaroz k?kenli ?eker üreten ve sermayesi kamuya ait ?irketin ?nerece?i iki aday aras?ndan se?ilerek belirlenecek üyelik, ?zelle?tirme suretiyle kamu pay?n?n devredilmesi halinde, sakaroz k?kenli ?eker üreten ?irketlerin Türkiye??deki fabrikas?ndan son ü? y?l ortalama üretimi en fazla olan ikinci ?irkete ait olur.

GE??C? MADDE 7. ?C 2001 y?l? pancar fiyat? Bakanlar Kurulu taraf?ndan belirlenir.

GE??C? MADDE 8. ?C Uluslararas? kurulu?lar ile yap?lan anla?malar ?er?evesinde, Bakanlar Kurulu, Kurum ve organlar?n?n g?rev, yetki ve g?rev süresini 31.12. 2004 tarihinde yeniden belirler.

Yürürlük

MADDE 14. ?C Bu Kanun yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 15. ?C Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.