latex clothing
latex dresses
latex clothes
latex dress

?irketimiz 1990 y?l?nda Güvensan Tar.Mak.San.Tic.Ltd.?ti. olarak faaliyetlerine ba?layarak 2004 tarihinde Güvensan G?da Tar?m ?n?aat San.ve Tic.A.?. olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

?irket bünyesinde tek kalem olan Toptan Toz ?eker sat??? yap?lmakta olup ?al???lan (sat??? yap?lan) fabrika say?s? günlük piyasa ko?ullar?na g?re de?i?mektedir.

Sat??tan ?nce piyasa bilgilerini ve olu?abilecek ko?ullar hakk?ndaki de?erlendirmeleri mü?terilerimize aktarmay? ilke edinen ?irketimiz yakla??k 16 y?ld?r alan?nda güvenirli?i ve ciddiyeti ile en üstlerde yerini alm??t?r.